Gagal

Algemene consignatie en expositie voorwaarden

Algemene consignatie en expositie voorwaarden van Gagal, gevestigd in Wildervank

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle expositie en consignatie overeenkomsten van Gagal

Gagal is ingeschreven onder nummer 01136564 bij de Kamer van Koophandel te Groningen.
Ons BTW nummer is: NL1680.07.174.B01

Artikel 1. Consignatie

 1. Gagal neemt gedurende een overeengekomen aansluitende periode kunstwerken zoals genoemd onder artikel 2 in beheer.
 2. De consignatie eindigt automatisch indien en voor zover kunstwerken in eigendom worden overgedragen op grond van verkoop overeenkomstig artikel 4.
 3. De consignatievergoeding bedraagt 25% over de verkoopprijs.
 4. Indien de kunstenaar in de overeengekomen periode zelf een koper vindt blijft de consignatievergoeding verschuldigd.
 5. De niet verkochte werken worden na afloop van de overeengekomen periode z.s.m. door de kunstenaar opgehaald.

Artikel 2. Kunstwerken

 1. De door de kunstenaar in consignatie te geven kunstwerken zijn genoemd en beschreven (titel, omschrijving, materiaal en maten), geprijsd en van een registratienummer voorzien op een door beide partijen ondertekende en aan de overeenkomst gehechte consignatielijst.
 2. Werk dient expositieklaar te worden afgeleverd.
 3. De werken blijven eigendom van de kunstenaar tenzij en totdat deze door de galeriehouder aan derden zijn verkocht.

Artikel 3. Expositie

 1. Gagal is bevoegd om de kunstwerken voor eigen rekening ten behoeve van verkoop te exposeren, waarbij Gagal de vrijheid heeft deze expositie naar eigen inzicht in te richten. Wanner overeengekomen zal de expositie gezamenlijk worden ingericht.
 2. Gagal draagt zorg voor een ondersteunende expositie op haar site www.gagal.nl.
 3. Gagal stelt de kunstenaar op de hoogte van eventuele exposities door middel van bijvoorbeeld het toezenden van uitnodigingen en/of posters.

Artikel 4. Machtiging

 1. De kunstenaar verleent Gagal gedurende het consignatiecontract exclusieve machtiging tot verkoop van de betreffende kunstwerken op naam, op order en voor rekening van de kunstenaar.
 2. Gagal maakt op de factuur aan de koper duidelijk dat de (ver)kooptransactie tot stand komt tussen de kunstenaar en de koper, waarbij Gagal als tussenpersoon de (ver)koopprijs int namens de kunstenaar.

Artikel 5. Verkoop en provisie

 1. Van ieder werk dat op basis van een overeenkomst door Gagal wordt verkocht, ontvangt de kunstenaar 75 % van de volledige verkoopprijs (vermeerderd met 6 % BTW over de volledige verkoopprijs indien de kunstenaar BTW-plichtig is).
 2. Gagal ontvangt als vergoeding voor de door haar verrichte diensten bij elke verkoop 25% van de volledige verkoopprijs (exclusief BTW). Over deze vergoeding brengt Gagal 19 % BTW in rekening bij de kunstenaar.
 3. Gagal zal een kunstwerk, behoudens lid 4 van dit artikel, slechts verkopen tegen de prijzen zoals vermeld op de consignatielijst.
 4. Er zullen door Gagal geen kortingen op de prijs worden verleend zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de kunstenaar.
 5. Gagal draagt zorg voor de ontvangst van de bezoekers en bemiddelt bij eventuele verkoop. De exposant is uiteraard welkom om in overleg zelf aanwezig te zijn voor de ontvangst van bezoekers.

Artikel 6. Specificatie en afrekening

 1. Binnen 30 dagen na de datum van verkoop zal Gagal het aan de kunstenaar verschuldigde bedrag overmaken op het in de overeenkomst genoemde bank/girorekeningnummer en tevens een specificatie zenden van de afrekening onder vermelding van de gegevens van het verkochte kunstwerk, indien mogelijk inclusief de naam en het adres van de koper.

Artikel 7. Verzekering

 1. Gagal is per expostie tot €20.000,- verzekerd. Dit is inclusief transport van en naar de expositie.
 2. De voorwaarden zijn onderdeel van deze voorwaarden. De voorwaaden van deze verzekering zijn bekend onder :
 3. Na aflevering van de kunstwerken worden de kunstwerken door de kunstenaar en Gagal tezamen gecontroleerd. Eventuele beschadigingen worden aangetekend op beider consignatielijsten.
 4. Gagal is niet aansprakelijk voor schade die niet binnen de voorwaarden van haar verzekering valt.
 5. Alle risico's die buiten de voorwaarden vallen berusten ten allen tijde volledig bij de kunstenaar.
 6. Wanneer de waarde van de expositie hoger ligt dan €20.000,- wordt in de overeenkomst opgenomen hoe het risico gedekt wordt.

Artikel 8. Promotie

 1. De expositie wordt op de website www.gagal.nl aangekondigd, de kunstenaar dient voor een korte cv zorg te dragen en beeldmateriaal beschikbaar te stellen.
 2. Gagal verplicht zich tot het versturen van expositie gegevens naar de regionale kranten, maar kan niet instaan voor plaatsing.
 3. Gagal brengt standaard posters en flyers uit. De kunsternaar krijgt hier een aantal van om zelf te verspreiden.
 4. Gagal organiseert voor elke expositie een opening met borrel. Gagal zorgt ook voor de uitnodiging en het versturen daarvan. De kunstenaar kan een lijst aangeven met relaties die een uitnodiging zouden moeten krijgen. Gagal kan een limiet stellen aan het aantal genodigden door de kunstenaar. Gagal is voorstander van ondersteuning van de opnening door livemuziek. Kosten van de openingsborrel en de eventuele muziek komen niet vanzelfsprekend op Gagal. De kostentoedeling maakt onderdeel uit van de overeenkomst.

Artikel 9. Auteursrechten

 1. De kunstenaar behoudt, ook na verkoop, de volledige auteursrechten op zijn kunstwerken.

Artikel 10. Tussentijdse beëindiging

 1. In verband met promotionele activiteiten, zoals genoemd in artikel 8, kan de overeenkomst in principe niet voortijdig beëindigd worden.
 2. Wanneer de overeenkomst toch voortijdig wordt beëindigd is de kunstenaar over elk werk de 25% vergoeding aan Gagal verschuldigd.
 3. De overeenkomst eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang op het moment dat de (rechts)persoon die eigenaar is van Gagal in staat van faillissement wordt verklaard of indien er voor deze surseance van betaling is aangevraagd, onder de verplichting van onmiddellijke teruggave van de kunstwerken en onmiddellijke afrekening van hetgeen Gagal nog verschuldigd is.
 4. De kunstenaar heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de (rechts)persoon die eigenaar is van Gagal overlijdt of als rechtspersoon ontbonden wordt.

Artikel 11. Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Gagal behoudt zicht het recht voor deze consignatie en expositie voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Gagal: http://www.gagal.nl.
  Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.

Wildervank, januari 2009

KUNST | DOEN | KAARTEN

contact en route | openingstijden | Over Gagal